Samenwerking HV-WMM, Vechtstroom en HYA.

De huurdersvereniging Wonen met Maatwerk en de Vechstroom hebben op 30 januari 2024 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Huurders Ymere – Amsterdam (HYA).

De huurdersverenigingen zullen nauw samenwerken met HYA. Beide zullen ze een bestuurszetel krijgen bij de HYA en de SHY(Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere.)

Doel van deze overeenkomst is het mogelijk maken om nauwer samen te werken om zo nog beter de belangen van de huurders van het stadsgebied Weesp en Driemond te behartigen.

Voorzitters van de Vechtstroom, HYA en WMM tekenen

De voorzitters van huurdersvereniging de Vechtstroom, de Huurders Ymere – Amsterdam en Wonen met Maatwerk tekenen de overeenkomst.

Vanaf 2 april betalen voor ophalen

Wist u dat vanaf 2 april 2024 u zult moeten betalen voor het laten ophalen van grof huisvuil door de GAD? Het ophalen van grofvuil is een extra service die de GAD levert. Door het in rekening brengen van deze kosten, kunnen we deze dienst voortzetten en doorberekenen aan diegenen die er gebruik van maken.

U kunt er alles over lezen (doen!) op de volgende pagina van het GAD:

Website woningnet regio Weesp/Amsterdam vernieuwd!

De website van woningnet is vernieuwd: https://www.woningnetregioamsterdam.nl/ Op de nieuwe site is het nóg makkelijker om het aanbod in Weesp te vinden. Alle informatie is met een aantal klikken terug te vinden. Het is nu zelfs mogelijk in te zien welke woningen de afgelopen 12 maanden verhuurd zijn:

https://www.woningnetregioamsterdam.nl/verhuurd

Onder het kopje Verantwoording zie je de wachttijd en de plek van de woningzoekende die de woning heeft gekregen.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering leden WMM

Zomer

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering leden WMM te houden op woensdag 29 november 2023 om 20.00 uur in Café Restaurant Aaltje, Herengracht 33, 1382 AH Weesp.

 • Opening en voorwoord voorzitter.
 • Goedkeuring van de agenda.
 • Mededelingen en ingekomen stukken.
 • Goedkeuring notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 28 november 2022.
 • Bespreking secretarieel verslag van 2022.
 • Goedkeuring jaarrekening van 2022.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Na afloop van de Algemene Leden Vergadering zal onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat.
Voor toelichting op de agendapunten zie onder dit bericht.
Indien mogelijk graag aanmelden via secretaris@hv-wmm.nl.

Namens het dagelijks bestuur van huurdersvereniging Wonen Met Maatwerk.

Mevrouw N. Janssen (voorzitter)
Mevrouw A. van Kogelenberg (penningmeester)
De Heer F. Koenders ( secretaris)


Toelichting op de agendapunten:

 1. De notulen zijn al ontvangen door de leden die op 28 november 2022 aanwezig waren en zullen tijdens de ALV ter inzage liggen.
 2. Het secretarieel verslag van 2022 is bij de uitnodiging verzonden en wordt besproken.
 3. De jaarrekening van 2022 is conform de statuten door een onafhankelijk administratiekantoor gecontroleerd en zal op de ALV ter inzage liggen.
  Aan de Algemene Ledenvergadering wordt decharge voor het bestuur gevraagd.
 4. De rondvraag zal bestaan uit onderwerpen die tijdens de vergadering behandeld zijn.

Secretarieel verslag van huurdersvereniging Wonen Met Maatwerk (WMM) over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Het dagelijks bestuur van huurdersvereniging WMM heeft regelmatig vergaderd.
Er zijn 4 reguliere- en leefbaarheidsoverleggen met Ymere geweest.
In 2022 zijn er diverse onderwerpen behandeld zoals:
De huurverhoging 2022 (behandeld door de Stichting Huurdersorganisaties Ymere).
Het jaarverslag 2022 (behandeld door de Stichting Huurdersorganisaties Ymere).
De verkoop van Woningen.
Leefbaarheid en budget leefbaarheid.
Sociaal voorraadbeheer.
Stand van zaken betreffende Kostverlorenflat.
Prestatieafspraken.
Verschillende renovatieprojecten en het daarbij horende sociaal plan.

Er is maandelijks overleg geweest met de gemeente Weesp.
Wij hebben veelvuldig vergaderd met de HYA (Huurders Ymere Amsterdam) en huurdersvereniging de Vechtstroom over het tot stand komen van een samenwerkingsverbintenis. Op dit moment zijn we in een ver gevorderd stadium om dit te realiseren.
De samenwerking met huurdersvereniging De Vechtstroom is geïntensiveerd onder het motto “samen staan we sterk” met het doel om niet ondergesneeuwd te worden door de gemeente Amsterdam.

Buren bemiddeling?

Algemene informatie

Hoe lang duurt een traject?

 • Intakegesprekken met de buren apart: 03 tot 45 min per gesprek.
 • Bemiddelingsgesprek: max. 2 uur.
 • Gemiddeld 1 tot 2 gesprekken.

Wat is de rol van de 2 bemiddelaars?

 • Een veilige omgeving creëren waar men open met elkaar de problemen kan bespreken.
 • Balansen procesbewaking tussen partijen garanderen.
 • Begeleiden ni het zelf zoeken naar oplossingen/verbeteringen.
 • Met beide buren nieuwe invalshoeken zoeken.
 • Zij blijven neutral en ondersteunen beide buren.

Voordelen bemiddeling

 • Relatief snel.
 • Het hele problem op tafel.
 • Communicatie tussen buren weer op gang brengen.
 • Eigen inbreng ni oplossing(en).
 • Oplossing(en) in belang van beide buren.
 • Beide buren tevreden met oplossing(en).

Inzet bewoners

 • Zelf aan de slag.
 • Zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.

Tips bij doorverwijzing naar Beterburen

Buurtbemiddeling – Groepsbemiddeling – Coaching

Wanneer Beterburen?

 • Buren ervaren onderling een problem en komen er zelf niet meer uit.
 • Buren wil er met elkaar over praten.
 • Buren zin in staat afspraken te maken en actie te ondernemen.
 • Er is perspectief voor een oplossing.
 • Buren accepteren werkwijze Buurtbemiddeling.

Voorbeelden van introductie van Beterburen

 • Wij werken samen met mensen die zijn opgeleid om te bemiddelen bij burenconflicten.
 • De bemiddelaars zijn onafhankelijk en niet verbonden aan een overheidsinstantie of andere dienst.
 • We leggen geen dossier aan en alle gesprekken zin vertrouwelijk.
 • De bemiddelaars nemen de tijd om naar u te luisteren.
 • Bemiddelaars voeren eerst een intakegesprek met u apart. U kunt dan alles vertellen.
 • Daarna bespreken de bemiddelaars met u welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden.
 • Alleen als alle partijen willen, komt er een bemiddelingsgesprek op neutral terrein.
 • Tijdens het bemiddelingsgesprek kunnen er afspraken worden gemaakt.
 • Ervaring leert dat de verhouding tussen buren sterk verbetert na een bemiddelingsgesprek.

Wat verder te doen?

 • Check de bereidheid van de bewoner(s) om zelf bij te dragen aan een oplossing en of ze echt willen meewerken.
 • Check of de bewoner(s) begrijpt wat Beterburen wel en niet doet.
 • Geef de bewoner(s) de folder Beterburen.
 • Wanner iemand twijfelt over bemiddeling kan ook coaching door Beterburen worden aangeboden.

Contactgegevens

Tel: 085 9022810
www.beterburen.nl
info@beterburen.nl
zaanstreek@beterburen.nl
edam-volendam@beterburen.nl

Wat moet U doen vóór 1 januari 2023?

Schrijf je in bij WoningNet Gooi en Vechtstreek

Als je nog niet bent ingeschreven in WoningNet Gooi en Vechtstreek en je wilt wel een sociale huurwoning, schrijf je dan nu in. https://www.woningnetgooienvechtstreek.nl/Inschrijven


Dat is belangrijk om je woonduur veilig te stellen en dat vergroot je kans op een huis.

In WoningNet Gooi &Vechtstreek wordt de periode dat iemand in Weesp woont meegenomen in de zoekwaarde. Dat is alleen als u eerder dan 29 september 2011 in uw huidige eigen zelfstandige koop- of huurwoning woont. Door uw woonduur krijgt u extra zoekwaarde.
Zo maakt u meer kans op een sociale huurwoning.

Op 1 januari wordt de zoekwaarde die u heeft in WoningNet Gooi & Vechtstreek omgezet naar inschrijfduur in WoningNet Stadsregio Amsterdam.

Voor inschrijvingen na 1 januari 2023 kan de woonduur, opgebouwd tot 29 september 2011, niet meer worden opgenomen als extra zoekwaarde in de inschrijving. Als u op zoek wilt gaan naar een sociale huurwoning in Weesp, en u woont al vanaf eerder dan 29 september 2011 in uw huidige koop- of huurwoning, dan is het gunstig voor uw kansen op een woning om u voor 1 januari 2023 in te schrijven bij WoningNet Gooi & Vechtstreek.

Uw inschrijving wordt op 1 januari 2023 automatisch overgezet naar WoningNet Stadsregio Amsterdam. De zoekwaarde, met woonduur, wordt omgezet in inschrijftijd.

De woonduur wordt bij overzetting gecontroleerd.

Meer informatie over inschrijven op Woningnet vindt u op https://www.woningnetgooienvechtstreek.nl/Inschrijven.

Dit jaar inschrijven: Gemeente Amsterdam

Rookmelders verplicht per juli 2022

Rookmelder (voorbeeld)

Vanaf komende maand is het verplicht om op elke verdieping in uw huis tenminste 1 gecertificeerde rookmelder te plaatsen. Ymere biedt u de gelegenheid om er een aan te vragen. Als u nog geen rookmelder heeft, kunt u er om vragen bij de controle van uw cv-ketel.

Wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?
Dit leest u allemaal op deze pagina van mijn Ymere.

Brandverzekering? Dat regelt u zo!

© Poliswijzer

Wist u dat u zelf verantwoordelijk bent voor het regelen van een inboedel- en brandverzekering? Velen denken dat dit al inbegrepen is, maar zoals we kunnen lezen bij Mijn Ymere, is dit voor rekening van de huurder.

Klik hier voor het hele artikel op de site van ymere.nl

Nieuwe sociale huurwoningen? Prima, maar niet in mijn achtertuin!

In de Metropoolregio Amsterdam moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd om aan de enorme vraag te voldoen. Maar als het op bouwen aankomt, zien direct omwonenden de plannen vaak niet zitten. Net als andere woningcorporaties loopt Ymere hier regelmatig tegenaan. Een nieuwbouwplan in Weesp laat het zien.

Iedereen kent wel iemand met een moeder die op de wachtlijst staat voor een seniorenwoning. Of een 26-jarige die nog bij haar/zíjn ouders woont en tevergeefs een betaalbare starterswoning zoekt. Iedereen vindt ook dat er méér woningen voor deze woningzoekenden moeten worden gebouwd. Maar als die woningen te dicht in de buurt komen: nee, dan liever niet.

Dat is – kort samengevat – het verhaal van de geplande nieuwbouw op de plek van de gesloopte Kostverlorenflat in de wijk Hogewey in Weesp. Voor deze locatie heeft Ymere een nieuwbouwplan ontwikkeld. Zoals het er nu uitziet, komen er 96 nieuwe appartementen, waarvan 66 twee- en driekamerwoningen in de sociale huur. Ze zijn bestemd voor senioren en starters, waarvan er in Weesp veel zijn. In een groene omgeving verrijzen straks drie moderne woongebouwen van vijf bouwlagen, dichtbij winkels en openbaar vervoer.

Polderoplossing

Polderoplossing

Het plan dat er nu ligt, heeft alles van een polderoplossing. De drie gebouwen tellen niet negen verdiepingen (zoals de
gesloopte flat eerst telde), niet zes bouwlagen (zoals Ymere aanvankelijk wilde), maar vijf – en dus geen vier (zoals de omwonenden wilden). Het laat zien hoe complex ontwikkelen en bouwen in het dichtbevolkte Nederland anno 2020 is geworden. Moerman: ‘Je probeert te beantwoorden aan de grote vraag naar betaalbare woningen – dat is onze
missie – maar ook rekening te houden met de wensen van omwonenden. Maar ook al streef je naar een groot draagvlak, je kunt het nooit iedereen helemáál naar de zin maken.’

Tegen de huidige plannen bestaat nog steeds verzet. Ook moet de gemeenteraad nog een beslissing nemen over een
vereiste wijziging van het bestemmingsplan.

Wachtlijsten worden langer en langer

Ymere beseft dat het moeilijk wordt (of zelfs onmogelijk) is om iedereen tevreden te stellen. ‘Huurdersvereniging WMM realiseert zich dat er sociale woningen moeten komen om de wachtlijsten te verkleinen. Zij zien dat Ymere zijn best doen om dingen aan te passen en rekening houden me de omwonenden. Wat wij zo jammer vinden, is dat er intussen al vijf jaar niets gebeurt.

Is er iets te doen aan de “not-in-my-backyard”-reflex? Of moeten we hiermee maar leren leven? Het is belangrijk om toch te zorgen voor een doorstroming.

Content | Menu | Access panel