Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering leden WMM

Zomer

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering leden WMM te houden op woensdag 29 november 2023 om 20.00 uur in Café Restaurant Aaltje, Herengracht 33, 1382 AH Weesp.

 • Opening en voorwoord voorzitter.
 • Goedkeuring van de agenda.
 • Mededelingen en ingekomen stukken.
 • Goedkeuring notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op 28 november 2022.
 • Bespreking secretarieel verslag van 2022.
 • Goedkeuring jaarrekening van 2022.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Na afloop van de Algemene Leden Vergadering zal onder het genot van een hapje en drankje worden nagepraat.
Voor toelichting op de agendapunten zie onder dit bericht.
Indien mogelijk graag aanmelden via secretaris@hv-wmm.nl.

Namens het dagelijks bestuur van huurdersvereniging Wonen Met Maatwerk.

Mevrouw N. Janssen (voorzitter)
Mevrouw A. van Kogelenberg (penningmeester)
De Heer F. Koenders ( secretaris)


Toelichting op de agendapunten:

 1. De notulen zijn al ontvangen door de leden die op 28 november 2022 aanwezig waren en zullen tijdens de ALV ter inzage liggen.
 2. Het secretarieel verslag van 2022 is bij de uitnodiging verzonden en wordt besproken.
 3. De jaarrekening van 2022 is conform de statuten door een onafhankelijk administratiekantoor gecontroleerd en zal op de ALV ter inzage liggen.
  Aan de Algemene Ledenvergadering wordt decharge voor het bestuur gevraagd.
 4. De rondvraag zal bestaan uit onderwerpen die tijdens de vergadering behandeld zijn.

Secretarieel verslag van huurdersvereniging Wonen Met Maatwerk (WMM) over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Het dagelijks bestuur van huurdersvereniging WMM heeft regelmatig vergaderd.
Er zijn 4 reguliere- en leefbaarheidsoverleggen met Ymere geweest.
In 2022 zijn er diverse onderwerpen behandeld zoals:
De huurverhoging 2022 (behandeld door de Stichting Huurdersorganisaties Ymere).
Het jaarverslag 2022 (behandeld door de Stichting Huurdersorganisaties Ymere).
De verkoop van Woningen.
Leefbaarheid en budget leefbaarheid.
Sociaal voorraadbeheer.
Stand van zaken betreffende Kostverlorenflat.
Prestatieafspraken.
Verschillende renovatieprojecten en het daarbij horende sociaal plan.

Er is maandelijks overleg geweest met de gemeente Weesp.
Wij hebben veelvuldig vergaderd met de HYA (Huurders Ymere Amsterdam) en huurdersvereniging de Vechtstroom over het tot stand komen van een samenwerkingsverbintenis. Op dit moment zijn we in een ver gevorderd stadium om dit te realiseren.
De samenwerking met huurdersvereniging De Vechtstroom is geïntensiveerd onder het motto “samen staan we sterk” met het doel om niet ondergesneeuwd te worden door de gemeente Amsterdam.

Content | Menu | Access panel